Dimarts, 22 de Setembre de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Salutació regidora
 
AJUTS LLARS D'INFANTS 2015-2016
 
AJUTS LLIBRES ESCOLARS 2016-2017
 
BEQUES TRANSPORT ESTUDIS (2015-2016)
 
PORTADA BUTLLETI INFORMATIU
 

 
  
BEQUES TRANSPORT ESTUDIS (2015-2016)

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 17/11/2016, va aprovar les Bases reguladores de beques per transport per estudis superiors per al curs 2015-2016 i llur convocatòria, per donar suport als estudiants del municipi que continuen el seu procés acadèmic fora del municipi d’Alcanar.
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les beques per al transport per estudis postobligatoris, de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o estudis de grau, per al curs 2015-2016, destinades a estudiants empadronats al terme municipal d’Alcanar.
 
PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds de beca es dirigiran al Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar, i s’han de presentar amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de la data de publicació de la convocatòria al BOPT.

2-12-2016 - Anunci al BOPT

ANUNCI AL BOPT
 


EXTRACTE ANUNCI BASES I CONVOCATORIA BEQUES TRANSPORT
 


TEXT BASES TRANSPORT ESTUDIS SUPERIORS I CONVOCATORIA
 


ANNEX 1 - MODEL DE SOL·LICITUD
 


ANNEX II - DECLARACIO JURADA OBLIG. TRIB. I S.SOCIAL
 


ANNEX III - DECLARACIO NÚMERO DE COMPTE PER A INGRÉS
 


ANNEX IV - AUTORITZACIO AJUNTAMENT PER A CONSULTES TRIBUTÀRIES
 


ANNEX V - AUTORITZACIÓ PER OBTENCIO NOTES CRÈDITS MATRICULATS
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites