Dimecres, 15 de Juliol de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Salutació regidoria
 
REGLAMENT PAVELLÓ POLIESPORTIU
 
AJUTS GENERALITAT
 
REGISTRE D'ENTITATS
 
ENTITATS ESPORTIVES
 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Camp de fútbol de la Fanecada
Piscina municipal
Polisportiu Municipal
Pistes de les Cases
Piscina coberta
 
SUBVENCIONS A ESPORTISTES 2016
 
OFERTA ESPORTIVA
 
IX PUJADA AL MONTSIÀ "MEMORIAL FRANCESC BORT (MADRO)"
 
CALENDARI ACTIVITATS ESPORTIVES
 

 
  
REGISTRE D'ENTITATS

 Què he de fer per registrar una associació?

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya porta el registre de les associacions de règim general, per a:

 • Inscripció de la constitució d'una federació
 • Inscripció de la constitució d'una associació
 • Certificació de les dades registrals d'una associació o federació
 • Inscripció del canvi de domicili social d'una associació i d'una federació
 • Inscripció de la dissolució d'una associació o d'una federació
 • Declaració d'utilitat pública de les associacions
 • Inscripció de la modificació dels estatuts d'una associació o una federació
 • Inscripció de la renovació o renovacions dels òrgans de govern d'una associació o federació
 • Notes simples i còpies certificades d'una associació o federació
 • Emissió de llistats d'una associació o federació
 • Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals d'una associació
 • Rendiment de comptes anuals d'una entitat declarada d'utilitat pública de les associacions

Informació addicional (Generalitat de Catalunya):

Quines són les diferències entre una associació i una fundació
Les diferències més importants entre ambdós tipus d'organitzacions responen a:

Diferents requisits de creació
Per crear una associació cal la voluntat de tres o més persones d'agrupar-se per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular. Per constituir una fundació cal també un patrimoni, que es destinarà a la consecució de la finalitat d'interès general.

Finalitat per a la qual han estat creades
Una associació pot perseguir les finalitats que desitgin els seus socis, sempre que siguin legals. En canvi, la fundació es dedica a perseguir finalitats d'interès general.

Òrgans de govern
Els òrgans d'una associació són l'assemblea general i la junta directiva. L'assemblea és l'òrgan sobirà format per tots els associats, la qual controla l'actuació de la junta directiva i delibera sobre qualsevol assumpte d'interès per a l'associació, i la junta directiva o de govern és qui administra i representa l'entitat, d'acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l'assemblea general. L'òrgan de govern d'una fundació és el patronat, que administra i representa la fundació, d'acord amb la llei i els estatuts.

Règim fiscal diferenciat
Les associacions declarades d'utilitat pública poden gaudir d'un tractament fiscal més beneficiós que les que no ho han estat, i tenen els beneficis fiscals següents, entre d'altres:

- exempció de l'IBI i IAE
- dret a deduir de la quota de l'IRPF els donatius fets, amb un límit del 20% d'aquests.

Les fundacions poden gaudir també del mateix tractament fiscal que les associacions declarades d'utilitat pública. 

Quin és el procediment que s'ha de seguir per inscriure la dissolució d'una associació?
Les associacions es poden dissoldre per les causes establertes legalment (article 324.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya) o per les causes que estableixin els estatuts. Un cop acordada la dissolució, s'ha d'inscriure al Registre d'Associacions aportant un certificat de l'acord de dissolució, signat pel secretari amb el vistiplau del president, que ha de contenir els acords de l'assemblea general, relatius a la dissolució i liquidació de l'entitat i a la destinació del patrimoni, en cas que n'hi hagi.

Quin és el nombre mínim de persones per constituir una associació?
Per constituir una associació calen, com a mínim, tres persones.

Poden constituir associacions les persones jurídiques?
Sí, poden constituir associacions tant les persones físiques com les persones jurídiques, ja siguin privades o públiques.

Cal una aportació patrimonial per constituir una associació?
No, ja que les associacions són entitats de base personal. Això significa que per crear una associació només cal la voluntat de tres o més persones d'agrupar-se per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular (Font: Generalitat de Catalunya).

REGISTRE D'ENTITATS DE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR

La documentació a aportar per a inscriure una entitat/associació al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Alcanar és la següent:
.
-Acta de constitució de l'entitat i/o associació.
-Resolució inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions.
-Estatuts de l'entitat i/o associació.
-NIF de l'entitat i/o associació.
-Llistat de membres de la Junta Directiva de l'entitat i/o associació.
 
Informació: Registre d'Associacions.
Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre
.
Més informació: Registre d'Entitats (Ajuntament d'Alcanar)


 REGISTRE D'ENTITATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

Oficina Virtual Tràmits | Empreses | Tràmits
--- 
Inscripció al Registre d'Entitats (tràmits):

El Registre d'entitats esportives és una oficina pública de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat:
 1. La inscripció dels clubs o associaciones esportives
 2. L'adscripció de les seccions esportives d'entitats no esportives
 3. La inscripció de les agrupacions esportives i de les federacions esportives catalanes
Per poder inscriure's en el Registre, aquestes entitats han de tenir el seu domicili social a Catalunya.
.
La inscripció en el Registre d'entitats esportives d'un club o associació, una agrupació o una federació esportives comporta llur reconeixement legal i és un requisit essencial per a optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir.

Seran objecte d' inscripció al Registre de la Generalitat de Catalunya:
 • L'acta de constitució
 • La denominació
 • Els estatuts
 • Els membres directius, els promotors i els representants legals
 • La inscripció en el Registre s’adreça a entitats esportives: clubs o associacions esportives , agrupacions i federacions esportives que vulguin ser reconegudes legalment i optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir.
 • L'adscripció en el Registre s’adreça a seccions esportives d'entitats no esportives que vulguin ser reconegudes legalment i optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir.
Documents que podeu descarregar-vos (cliqueu aquí):
 • Sol·licitud d'inscripció d'un club esportiu de règim general
 • Sol·licitud d'inscripció d'un club esportiu de règim simplificat
 • Sol·licitud d'inscripció d'una associació esportiva escolar
 • Sol·licitud d'inscripció de nova Junta Directiva de club esportiu de règim general
 • Sol·licitud d'inscripció de nova Junta directiva de club esportiu de règim simplificat
 • Sol·licitud d'inscripció de nova Junta Directiva d'associació esportiva escolar
 • Sol·licitud d'inscripció d'Òrgan Directiu de secció esportiva d'una entitat no esportiva
 • Sol·licitud d'inscripció d'Òrgan Directiu de secció esportiva escolar
 • Sol·licitud d'inscripció modificació estatutària de clubs esportius de règim general i simplificat
 • Sol·licitud d'inscripció modificació estatutària d'associació esportiva escolar
 • Sol·licitud d'inscripció modificació reglament de funcionament intern de secció esportiva d'entitat no esportiva
 • Sol·licitud d'inscripció modificació reglament de funcionament intern de secció esportiva escolar
Normativa aplicable:
Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

Més informació:

Representació Territorial de l'Esport a les Terres de l'Ebre
Carrer de Montcada, 23 (Palau Abària)
43500 Tortosa
Telèfon: 977 44 82 30
Fax: 977 51 05 30
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites