Dimarts, 22 de Setembre de 2020
Alcanar Alcanar
Montsią
Terres de l'Ebre
 
 
Salutació regidora
 
AJUTS LLARS D'INFANTS 2015-2016
 
AJUTS LLIBRES ESCOLARS 2016-2017
 
BEQUES TRANSPORT ESTUDIS (2015-2016)
 
PORTADA BUTLLETI INFORMATIU
 

 
  
AJUTS LLIBRES ESCOLARS 2016-2017


AJUTS PER ADQUISICIÓ LLIBRES ESCOLARS 2016-2017

Constitueix l'objecte d'aquestes Bases és la regulació del règim dels ajuts individuals per l'adquisició de llibres escolars, per al curs 2016-2017, així com la convocatòria.

Són destinataris-es dels ajuts els-les estudiants de les famílies empadronades a Alcanar (també el fill/a), que siguin alumnes d¿algun centre educatiu del nostre municipi, que cursen PRE (Educació Infantil), EP (Educació primària), i ESO (Educació Secundària Obligatòria), batxillerat i mòduls, que estiguin matriculats a l'Institut Sòl-de-Riu, i a l'escola "Joan Bta. Serra".

 
TERMINI DE SOL·LICITUDS (DEL 14-11-2016 AL 14-12-2016)  
 
En ser dissabte i diumenge dies inhàbils, el termini de presentació de sol·licituds començarà a computar el primer dia hàbil (14/11/2016) ANUNCI BASES CONCESSIO SUBV. LLIBRES ESCOLARS (CURS 2016-2017)
 


MODEL SOL·LICITUD SUBV. LLIBRES ESCOLARS (CURS 2016-2017)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites