Dissabte, 08 de Agost de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparència
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Comunicació
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Corporació Municipal
:: Comuicació
 
REGIDORS/ES I GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR DEL MANDAT 2015-2019:


REGIDORS/ES ERC-AM:
N’ ALFONS MONTSERRAT ESTELLER
amontserrat@alcanar.cat


Alcalde-President
Na Ma CARME NAVARRO BALADA
mcnavarro@alcanar.cat 
Regidora
EN JOAN ROIG CASTELL
jroig@alcanar.cat
Regidor
En JORDI BORT JUAN
jbort@alcanar.cat
Regidor
Na IVETTE FIBLA COLOMA
yfibla@alcanar.cat
Regidora
En JORDI MONFORT CALLARISA
jmonfort@alcanar.cat
Regidor
Na MERCÈ FISCHER CID
mfischer@alcanar.cat
Regidora

REGIDORS/ES CiU:

N’  IVAN ROMEU HIERRORegidor
N’  FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZRegidor

REGIDORS/ES PSC:
N' ALBERT ALARCÓN FIBLARegidor
N' ORIOL TORRES I SORIANORegidor

REGIDOR PP:
En JOSEP BELTRAN VALLSRegidor

REGIDOR CUP:
En XAVIER QUERALT QUERALTRegidor

 
REGIDORIES MUNICIPALS

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 322/2015, de data 15/06/2015, s'han designat les següents tinències d'Alcaldia:

ALFONS MONTSERRAT ESTELLER:

·         Cap de Personal
·         Regidoria de Cultura
·         Regidoria de Governació: Cap de Policia Local
·         Restants funcions reservades a l’Alcaldia


Ma CARME NAVARRO BALADA 

·         Regidoria d’Acció Social i Ciutadania
·         Regidoria d’Ensenyament
·         Regidoria de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar (EMMA)
·         Regidoria de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques


JOAN ROIG CASTELL
 
·         Regidoria de Participació Ciutadana
·         Regidoria de Banda Municipal de Música
·         Regidoria de Joventut
·         Regidoria de la Gent Gran


JORDI BORT JUAN
 
·         Regidoria d’Esports
·         Regidoria de Salut
·         Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural


IVETTE FIBLA COLOMA
 
·         Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori
·         Regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis


JORDI MONFORT CALLARISA
 
·         Regidoria d’Hisenda
·         Regidoria de Turisme
·         Regidoria d’Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació
·         Regidoria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca


MERCÈ FISCHER CID:

·         Regidoria de Festes
·         Regidoria de Mitjans de Comunicació


La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Alcanar, juny de 2015
.
27/06/2015 - Anunci al BOPT (delegació de regidories municipals)


 
COMISSIONS INFORMATIVES:

COMISSIONS INFORMATIVES: 

 

Comissió Informativa “Alcanar-Emprenedor"
(agricultura, ramaderia, pesca, turisme i dinamització econòmica

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR SOSTENIBLE”
(urbanisme, patrimoni i ordenació del territori, urbanitzacions, brigada, medi ambient i medi natural)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR DE LES PERSONES”
(educació, acció social, salut, gent gran i escola municipal de música)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR ACTIU”
(esports, cultura, joventut, banda de música)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR PARTICIPATIU”
(participació ciutadana, festes i mitjans de comunicació)

COMISSIÓ INFORMATIVA “ALCANAR ADMINISTRACIO”
(hisenda, personal i governació)
.
27-06-2015 - Anunci al BOPT
 
DESIGNACIÓ TINÈNCIES D'ALCALDIA

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 325/2015, de data 16/06/2015, s'han designat les següents tinències d'Alcaldia:

Na Ma CARME NAVARRO BALADA (1a tinenta d'alcalde)
Na MERCÈ FISCHER CID (2a tinenta d'alcalde)
En JOAN ROIG CASTELL (3r tinent d’alcalde)
En JORDI BORT JUAN (4t tinent d’alcalde)

Es fixa la data de sessió constitutiva de la Junta de Govern Local.

Es fixa la data de les sessions ordinàries per als dijous, a les 16.30h., amb la periodicitat que acordi el plenari de la Corporació.


Alcanar, juny de 2015 
REGIM INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS CÀRRECS

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 25/06/2015, va aprovar les indemnitzacions per càrrec amb dedicació exclusiva i dedicacions parcials, així com el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part. S'estableix l'assignació econòmica de caràcter mensual per grup municipal, per tal d’atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial (per a més informació descarregueu-vos l'enllaç inferior).Prem AQUÍ per veure l'acord del Ple, de data 25/06/2015
 
CALENDARI DE TREBALL PLE I JUNTA DE GOVERN

El Ple de l’Ajuntament, en data 25/06/2015, va aprovar els següents acords:

- PRIMER: ESTABLIR com a dia per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, com a mínim cada
dos mesos, l’últim dijous de mes, i si aquest dia fos festiu el primer dijous feiner, al Saló de sessions de
l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, d’acord amb el següent horari:
A les 20.00 h (de gener a maig, i d’octubre a desembre inclusivament).
A les 22.00 h (de juny a setembre inclusivament).

- SEGON: ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de la Corporació tindran lloc setmanalment cada dijous, a les 16.30 hores, a la sala de juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.


Prem AQUÍ per veure l'acord de Ple
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web