Dijous, 04 de Juny de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Salutació regidora
 
Festes de Maig 2016
 
Festes Quinquennals
Quinquennals 2014
Orígens
Sectors
Plànols sectors i pàrquings
Programa Quinquennals
 
Festes laborals i locals
 

 
  
Festes Quinquennals

  Orígens
ORÍGEN DE LES FESTES QUINQUENNALS:

Pèrdua i reposició de la imatge de la Verge:

Durant la passada confrontació civil de 1936-1939, l’antiga imatge de la Verge del Remei va ser destruïda. Acabada la guerra, se’n va encarregar una nova a uns tallers escultòrics d’Onda (Castelló), sufragada per subscripció popular.
 
La promesa del 7 d’octubre de 1939:
               
Fou el dia 7 d’octubre de 1939, dissabte, quan es va rebre processionalment i amb tota solemnitat la nova talla de la verge. Els actes litúrgics van fer-se a la plaça Major de la ciutat, oficiats per Mn. Federico Domingo. Aquest, en presència del veïnat d’Alcanar que assistia a l’acte, va proposar que cada cins anys se celebressin unes festes de caràcter extraordinari en honor de la Verge.

La proposta fou acceptada mitjançant una fervorosa aclamació, formulant-se la solemne promesa de celebrar cada cinc anys les Festes Quinquennals i datant-se les primeres de l’any 1944. Acabat l’acte, la nova imatge va ser traslladada a l’ermitori per tal de ser reentronitzada en el seu altar.
 
ACORD PLE AJUNTAMENT D'ALCANAR (18 d’agost de 1964)


Més valor va tenir encara el compromís col·lectiu d’aquell dissabte d’octubre de 1939, si tenim en compte el fet que no va ser adoptat per escrit, sinó merament de paraula, sense que això signifiqués cap mena d’obstacle perquè se celebressin brillantment les Quinquennals de 1944, 1949, 1954 i 1959. No obstant això, i davant la falta de documents escrits tant en l’Arxiu Municipal com en el Parroquial que constatessin allò ocorregut un 7 d’octubre a la plaça Major d’Alcanar, el plenari de l’Ajuntament de la Ciutat va acordar en data 18 d’agost de 1964 –quan trot just es cumplien vint-i-cinc anys del fet descrit-, aixecar acta de la formulació de la promesa popular, ja que aleshores encara vivien molts dels destimonis que s’hi havien trobat presents.

Queda aquí la transcripció de l’acord plenari que constitueix el millor i més fonamentat testimoni de l’origen de les Festes Quinquennals d’Alcanar:
 
“En la ciutat d’Alcanar, divuit d’agost de mil nou-cents seixanta-quatre. Prèvia l’escaient convocatòria es va reunir en les Cases Consistorials l’Ajuntament en sessió pública i extraordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Juan Segarra Reverter, amb assistència dels regidors, en Miguel Chimeno Ejarque, Miguel Sancho Sans, Mariano de Suñer i Español, Antonio Colell Fabregat, Trinitari Colell Fabregat, Agustín Caudet Queralt, Miguel González Roig, Agustí Grau Martí i Bautista Sancho Fibla, assistits pel Secretari.
 
Va llegir-se l’acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada per unanimitat.
 
A continuació, pel Secretari es va donar lectura al següent:
 

MOCIÓ DE L’ALCALDIA: Pròximes les dates en què s’hauran de celebrar els tradicionals Festes Quinquennals en honor de la Stma. Vrge del Remei d’aquesta Ciutat, en complir-se els XXV anys de la seva instauració, es fa oportú exaltar la ja històrica efemèride d’aquesta institució festiva, tot recordant a la present generació i, sobretot, deixant constància per a les futures, la gènesi d’aquestes solemnes commemoracions quinquennals.

Ni l’arxiu municipal ni l’autoritat eclesiàstica han pogut donar-nos testimoni escrit i autèntic que reflexés la història dels fets. Afortunadament, però, comptem amb multitud de testimonis presents i, més que testimonis, protagonistes de l’esdeveniment en virtut del qual durant aquests darrers anys ha vingut honorant-se la imatge de la Verge del Remei d’Alcanar, quinquennalment i amb festes extraordinàries, semblants a les que s’apropen.
 
Protagonistes nombrosos i del major crèdit, amb absoluta unanimitat i serietat en el relat, conten els fets generadors d’aquestes Festes Quinquennals de la següent manera:
 
El 7 d’octubre de l’any 1939, dissabte, va rebre’s processionalment i amb la major solemnitat la nova imatge de la Verge del Remei que procedia de tallers escultòrics d’Onda (Castelló), imatge reproducció de la destruïda durant l’aleshores recentment acabada guerra civil, adquirida per subscripció popular i que havia de reentronitzar-se en la seva cèlebre i venerada Ermita del Remei.

Traslladada processinalment la susdita imatge a l’actual plaça del Generalíssim, van celebrar-se allí solemnes actes religiosos en el seu honor, durant els quals l’orador sagrat, popularment conegut com a Mossèn Federico Domingo, en presència i amb la concurrència de totes les autoritats locals, davant la gaireté totalitat del poble d’Alcanar allí congregat, en espontani plebiscit, va proposar que cada cinc anys se celebressin Festes extraordinàries, denominades amb motiu Quinquennals, en honor a la Patrona d’Alcanar, la Verge del Remei, amb especial celebració d’un novenari durant el qual la imatge de la Verge recorreria tota la Ciutat i Cases d’Alcanar per sectors, per tal de rebre la veneració de tots els seus devots.
 
La proposta fou acceptada i confirmada amb una fervorosa aclamació per tots els presents, amb promesa solemne de celebrar cada cinc anys següents les Festes Quinquennals proposades.

En compliment d’aquella promesa van començar-se a celebrar l’any 1944, o sigui, als cinc anys següents, les primeres Festes Quinquennals i successivament fins arribar a l’any pressent, en què esperem poder celebrar4 unes noves Festes Quinquennals amb el fervor i esplendor acostumats.
 
No obstant això, la certitud del plebiscit, així com el fet que el poble d’Alcanar hagi vingut fent, com sempre, honor a les seves promeses anant delerosament i puntual a la cita amb la Patrona, cada cinc anys i a partir del 1939, sembla necessari que, a l’objecte de llegar a la posteritat notícia certa, formal i escrita de la gènesi d’aquestes solemnes commemoracions quinquennals, aquesta Alcaldia ha de fer constar en el Llibre d’Actes d’aquest Ajuntament els antecedents continguts en la present Moció. Això no obstant, l’Ajuntament resoldrà.- Alcanar, 14 d’agost de 1964. L’alcalde, Juan Segarra Reverter.
 
Escoltada, examinada i deliberada atentament l’anterior Moció de l’Alcaldia, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat absoluta, va acordar:
 
1.- Fer seva en totes les seves parts la Moció susdita, declarant ser certs, per ser del seu coneixement i record, tots els antecedents sobre l’origen de les denominades Festes Quinquennals en honor a la Santíssima Verge del Remei del Remei.
 
2.- Ratificar, en allò que fos escaient, qualssevol dels acords d’ajuntaments o Comissions Gestores anteriors, aprovant, conformant i ratificant la promesa feta amb motiu del plebiscit espontani celebrat en l’actual plaça del Generalíssim d’aquesta ciutat, amb data 7 d’octubre de 1939, instaurant les Festes Quinquennals esmentades i,
                              
3.- Que consti en l’acta d’aquesta sessió el Ple d’aquest Ajuntament íntegrament la Moció de l’Alcaldia que ha motivat els presents acords.”
 
S’adiu fidelment amb l’original al qual em remeto.-
Vist-i-plau, L’Alcalde, Juan Segarra. - El Secretari, Manuel Francesca.”
 
 
Serveis
Contacta
Cerca al web