Dimecres, 15 de Juliol de 2020
Alcanar Alcanar
MontsiÓ
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporaciˇ Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparŔncia
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
TrÓmits i models solĚlicituds
Comunicaciˇ
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIË DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar RÓdio
Dedicat˛ries
 
Enllašos
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciaciˇ Taula del SÚnia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre CÝvic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Hist˛rics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitect˛nics etc
 

 
áá
Ajuntament

  Ordenances fiscals 
2016 - Anunci aprov. definitiva Ordenanša fiscal n˙m. 34 reguladora de la taxa per la utilitzaciˇ privativa o aprofitament especial del domini p˙blic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament al municipi

Anunci al BOPT
 

ORDENANCES FISCALS 2012

23-12-2011 - Anunci al BOPT

 • Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus
 • Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per l-entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 • Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
 • Ordenança fiscal núm. 16 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis del mercat municipal
 • Ordenança fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per contribucions especials

 

ORDENANCES FISCALS 2011

BOPT NUM. 290, 20/12/2010 (ORDENANCES FISCALS 2011)

 • Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per adquisició del Butlletí Informatiu Alcanar i publicitat
 • Ordenança fiscal fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Es deroguen Les següents ordenances fiscals:
 • Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals (Escola Municipal d-Arts Plàstiques)
 • Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
 • Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals (Escola Municipal de Música).
 

ORDENANCES FISCALS 2010

BOPT NUM. 294, 23/12/2009 (ORDENANCES FISCALS 2010)

BOPT NÚM. 299, 31/12/2009 (ORDENANCES FISCALS 2010)

 • Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiris
 • Ordenança fiscal número 10 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, i altres elements amb finalitat lucrativa
 • Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals -escola municipal de música
 • Ordenança fiscal núm 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques


 

ORDENANCES FISCALS 2009

BOPT NÚM. 296, 24/12/2008 (ORDENANCES FISCALS 2009)

BOPT NÚM. 300, 31/12/2008 (ORDENANCES FISCALS 2009)

 • Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa per l'impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal per part d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
 

ORDENANCES FISCALS 2008

BOPT NÚM. 291, 18/12/2007 (ORDENANCES FISCALS 2008)

BOPT NÚM. 299, 29/12/2007 (ORDENANCES FISCALS 2008)

 • Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm 5 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats
 • Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus.
 • Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per al subministrament d'aigua.
 • Ordenança fiscal núm. 18 preus públics. immobilització, retirada, recollida i custòdia de vehicles de la via pública
 • Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecància
 

ORDENANCES FISCALS 2007

BOPT NÚM. 297, 30/12/2006 (ORDENANCES FISCALS 2007)

 • Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus.
 • Ordenança fiscal núm 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalidat lucrativa
 • Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l'entrada de vehícles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 • Ordenança fiscal núm 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
 

ORDENANCES FISCALS 2006

BOPT NÚM. 291, 21/12/2005 (ORDENANCES FISCALS 2006)

BOPT NÚM. 299, 31/12/2005 (ORDENANCES FISCALS 2006)

 • Ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la prestació del servei de menjador escolar
 • Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de la recollida i tractament de residus
 • Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 • Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
 

ORDENANCES FISCALS 2005

BOPT NÚM. 299, 30/12/2004 (ORDENANCES FISCALS 2005)

BOPT NÚM. 299, 30/12/2004 (ORDENANCES FISCALS 2005 - fascicle 1)

 • Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats
 • Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiris
 • Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa sobre clavegueram
 • Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus
 • Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, es-pectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local
 • Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
 • Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, grues, runes, tanques, bastides, contenidors de runa i altres instal.lacions anàlogues
 • Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparca-ment exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 • Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
 • Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis al mercat municipal
 • Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de taxa per la instal.lació de quioscs a la via pública o en terrenys d'ús públic
 • Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei de publicitat mitjançant la ràdio municipal
 • Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de preus públics per la publicació del Butlletí Informatiu d'Alcanar i publicitat
 • Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals -escola municipal de música
 • Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals - escola municipal d'arts plàstiques
 • Ordenança fiscal num. 31 reguladora de la taxa per concurrencia en les proves selectives per a l'ingrés de personal

 • Ordenança fiscal num. 13, introduint una nova tarifa per a la venda de plaques de guals
 • Ordenança fiscal num. 15 reguladora de la taxa per visites als monuments històrics o artistics
 • Ordenança fiscal num. 18 reguladora de preus publics, immobilitzacio, retirada, recollida i custodia de vehicles de la via publica
 • Ordenança fiscal num. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
Es deroga l'ordenança fiscal num. 21, reguladora de la gestió de les alteracions de la propietat dels béns immobles de naturalesa rustica i urbana, en relació a l'impost sobre béns immobles
 


 

ORDENANCES FISCALS 2004

BOPT NÚM. 74, 31/03/2003 (ORDENANCES FISCALS 2004)

 • Ordenança fiscal núm: 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de impost sobre construccions, instal.lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titular i tat municipal per empreses subministradores de serveis públics
 • Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de  l'impost sobre activitats econòmiques
 • Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
 • Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
 

ORDENANCES FISCALS 2003

BOPT NÚM. 29, 4/02/2002 (ORDENANCES FISCALS 2003)

 • Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 

ORDENANCES FISCALS 2002

BOPT NÚM. 77, 3/04/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 77, 3/04/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002 - fascicle 1)

BOPT NÚM. 110, 15/05/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 272, 26/11/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 293, 22/11/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

 

ORDENANCES FISCALS 2015

BOPT NÚM. 96, 26/04/2015 (ORDENANCES FISCALS 2015)


 • Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de impost sobre construccions, instal.lacions i obres
 •  
  GESTIO ECONĎMICA
  Liquidaciˇ 2015
  Pressupost 2016
  Compte General
  Llistat prove´dors 2015
   
  PlÓnols i vialer
  Cartografia
  Vialer
  PlÓnol Alcanar
  PlÓnol les Cases d'Alcanar
   
  Entitats
  Registre entitats
   
  Agenda cultural
  Agenda
  Alta al servei
  Baixa
  PROGRAMA TV3
   
  Serveis Agraris
  Hist˛ria
  Serveis
  Tauler d'anuncis
  Consell Agrari Municipal
  Avisos Fitosanitaris
  Dades meteorol˛giques
   
  Serveis Socials
  SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
   
  FarmÓcies de GuÓrdia
   
  TelŔfons d'interŔs
   
  ITV on-line
   
  Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
  CEIP Marjal
  Plaša del Barranc
   
  Serveis
  └lbums
  Enquestes
  Cerca al web