Dimarts, 22 de Setembre de 2020
Alcanar Alcanar
Montsiā
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporaciķ Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparčncia
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Trāmits i models solˇlicituds
Comunicaciķ
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIĶ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Rādio
Dedicatōries
 
Enllaįos
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciaciķ Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Histōrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectōnics etc
 

 
  
Ajuntament

  Ordenances fiscals 
2016 - Anunci aprov. definitiva Ordenanįa fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la utilitzaciķ privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament al municipi

Anunci al BOPT
 

ORDENANCES FISCALS 2012

23-12-2011 - Anunci al BOPT

 • Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus
 • Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per l-entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 • Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
 • Ordenança fiscal núm. 16 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis del mercat municipal
 • Ordenança fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per contribucions especials

 

ORDENANCES FISCALS 2011

BOPT NUM. 290, 20/12/2010 (ORDENANCES FISCALS 2011)

 • Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per adquisició del Butlletí Informatiu Alcanar i publicitat
 • Ordenança fiscal fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Es deroguen Les següents ordenances fiscals:
 • Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals (Escola Municipal d-Arts Plàstiques)
 • Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
 • Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals (Escola Municipal de Música).
 

ORDENANCES FISCALS 2010

BOPT NUM. 294, 23/12/2009 (ORDENANCES FISCALS 2010)

BOPT NÚM. 299, 31/12/2009 (ORDENANCES FISCALS 2010)

 • Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiris
 • Ordenança fiscal número 10 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, i altres elements amb finalitat lucrativa
 • Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals -escola municipal de música
 • Ordenança fiscal núm 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques


 

ORDENANCES FISCALS 2009

BOPT NÚM. 296, 24/12/2008 (ORDENANCES FISCALS 2009)

BOPT NÚM. 300, 31/12/2008 (ORDENANCES FISCALS 2009)

 • Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa per l'impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal per part d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
 

ORDENANCES FISCALS 2008

BOPT NÚM. 291, 18/12/2007 (ORDENANCES FISCALS 2008)

BOPT NÚM. 299, 29/12/2007 (ORDENANCES FISCALS 2008)

 • Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm 5 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats
 • Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus.
 • Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per al subministrament d'aigua.
 • Ordenança fiscal núm. 18 preus públics. immobilització, retirada, recollida i custòdia de vehicles de la via pública
 • Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecància
 

ORDENANCES FISCALS 2007

BOPT NÚM. 297, 30/12/2006 (ORDENANCES FISCALS 2007)

 • Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus.
 • Ordenança fiscal núm 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalidat lucrativa
 • Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l'entrada de vehícles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 • Ordenança fiscal núm 32 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
 

ORDENANCES FISCALS 2006

BOPT NÚM. 291, 21/12/2005 (ORDENANCES FISCALS 2006)

BOPT NÚM. 299, 31/12/2005 (ORDENANCES FISCALS 2006)

 • Ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la prestació del servei de menjador escolar
 • Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de la recollida i tractament de residus
 • Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 • Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
 

ORDENANCES FISCALS 2005

BOPT NÚM. 299, 30/12/2004 (ORDENANCES FISCALS 2005)

BOPT NÚM. 299, 30/12/2004 (ORDENANCES FISCALS 2005 - fascicle 1)

 • Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats
 • Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiris
 • Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa sobre clavegueram
 • Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus
 • Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, es-pectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local
 • Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
 • Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, grues, runes, tanques, bastides, contenidors de runa i altres instal.lacions anàlogues
 • Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparca-ment exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
 • Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
 • Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis al mercat municipal
 • Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de taxa per la instal.lació de quioscs a la via pública o en terrenys d'ús públic
 • Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei de publicitat mitjançant la ràdio municipal
 • Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de preus públics per la publicació del Butlletí Informatiu d'Alcanar i publicitat
 • Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals -escola municipal de música
 • Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per ensenyament en centres municipals - escola municipal d'arts plàstiques
 • Ordenança fiscal num. 31 reguladora de la taxa per concurrencia en les proves selectives per a l'ingrés de personal

 • Ordenança fiscal num. 13, introduint una nova tarifa per a la venda de plaques de guals
 • Ordenança fiscal num. 15 reguladora de la taxa per visites als monuments històrics o artistics
 • Ordenança fiscal num. 18 reguladora de preus publics, immobilitzacio, retirada, recollida i custodia de vehicles de la via publica
 • Ordenança fiscal num. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
Es deroga l'ordenança fiscal num. 21, reguladora de la gestió de les alteracions de la propietat dels béns immobles de naturalesa rustica i urbana, en relació a l'impost sobre béns immobles
 


 

ORDENANCES FISCALS 2004

BOPT NÚM. 74, 31/03/2003 (ORDENANCES FISCALS 2004)

 • Ordenança fiscal núm: 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
 • Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de impost sobre construccions, instal.lacions i obres
 • Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titular i tat municipal per empreses subministradores de serveis públics
 • Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de  l'impost sobre activitats econòmiques
 • Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
 • Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
 

ORDENANCES FISCALS 2003

BOPT NÚM. 29, 4/02/2002 (ORDENANCES FISCALS 2003)

 • Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 

ORDENANCES FISCALS 2002

BOPT NÚM. 77, 3/04/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 77, 3/04/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002 - fascicle 1)

BOPT NÚM. 110, 15/05/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 272, 26/11/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

BOPT NÚM. 293, 22/11/2001 (ORDENANCES FISCALS 2002)

 

ORDENANCES FISCALS 2015

BOPT NÚM. 96, 26/04/2015 (ORDENANCES FISCALS 2015)


 • Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de impost sobre construccions, instal.lacions i obres
 •  
  GESTIO ECONŌMICA
  Liquidaciķ 2015
  Pressupost 2016
  Compte General
  Llistat proveīdors 2015
   
  Plānols i vialer
  Cartografia
  Vialer
  Plānol Alcanar
  Plānol les Cases d'Alcanar
   
  Entitats
  Registre entitats
   
  Agenda cultural
  Agenda
  Alta al servei
  Baixa
  PROGRAMA TV3
   
  Serveis Agraris
  Histōria
  Serveis
  Tauler d'anuncis
  Consell Agrari Municipal
  Avisos Fitosanitaris
  Dades meteorolōgiques
   
  Serveis Socials
  SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
   
  Farmācies de Guārdia
   
  Telčfons d'interčs
   
  ITV on-line
   
  Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
  CEIP Marjal
  Plaįa del Barranc
   
  Serveis
  Ālbums
  Enquestes
  Cerca al web