Dijous, 02 de Abril de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparència
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Comunicació
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Urbanisme
:: Normativa urbanística
:: 2016 - EXP. MODIFICACIO PUNTUAL PGOU (usos comercials en sòl urbà)
:: UA AC-1 - vials complementaris
:: Projecte de reparcel.lació del Pla UA24a "LOS CAMPETS". (Aprovació inicial)
:: Aprovació Inicial Text refòs Projecte urbanització U24a "Los Campets"
:: Passei Martítim i regeneració de la costa nord de les Cases
:: Aprovació Inicial del Pla especial d'Ampliació del Port de les Cases d'Alcanar
:: Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC)
:: Aprovació inicial MPPGOU ambit PP4
:: Aprovació inicial MPPGOU Els Josepetes
:: Cobriment zona esportiva Escola "Joan Bta. Serra"
:: Aprovació inicial Projecte de Rehabilitació del convent dels Josepets
:: Aprovació definitiva Projecte de rehabilitació dels Josepets
:: Concurs Mercat Municipal
:: Aprovació prèvia del projecte d'Urbanització Montsià-Mar
:: Mapa de capacitat acústica municipal
:: Subvencions actuacions PEIS 2014

  2016 - EXP. MODIFICACIO PUNTUAL PGOU (usos comercials en sòl urbà)

ANUNCI

d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU d’Alcanar per reordenació urbanística
 
 
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 17/12/2015, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar, per definir una reordenació urbanística de l’Illa delimitada per la Ronda de Circumval·lació, l’Av. de Catalunya i l’Av. Verge de Montserrat; i  modificar la regulació dels usos comercials dins el sòl urbà, amb el benentés que prèviament a la seva aprovació provisional s’hauran d’atendre els criteris que consten en l’expedient administratiu.

Simultàniament, se suspèn l’atorgament de llicències de parcel·lació, reforma, rehabilitació  o enderrocament de les construccions, instal·lacions o ampliacions d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals en tot l’àmbit de la modificació. I d’acord amb l’article 8.5 Text refós de la Llei catalana del sòl, s’exposa al públic el document comprensiu (plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió i resum de l’abast de llur determinacions).

L’expedient i totes les actuacions se sotmeten a informació pública i s’exposen per a consulta als Serveis Tècnics Municipals (C/ Generalitat, 10), per tal que les persones interessades  puguin examinar-lo i presentar-hi, en el seu cas, escrit d’al·legacions o reclamacions al Registre General, pel termini d’UN MES, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en un dels diaris de prensa periòdica de més divulgació en l’àmbit local. Així mateix, també es pot consultar a través de la web municipal (www.alcanar.cat) i tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcanar.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 31 de desembre de 2015

 


Prem AQUÍ per veure ANNEXOS
 


Prem AQUÍ per veure plànol 01
 


Prem AQUÍ per veure plànol 02
 


Prem AQUÍ per veure plànol 3a
 


Prem AQUÍ per veure plànol 03b
 


Prem AQUÍ per veure plànol 04
 


Prem AQUÍ per veure plànol 05
 


Prem AQUÍ per veure plànol 06
 


Prem AQUÍ per veure plànol 07
 


Prem AQUÍ per veure plànol 08a
 


Prem AQUÍ per veure plànol 08b
 


Prem AQUÍ per veure plànol 09a
 


Prem AQUÍ per veure plànol 09b
 


Prem AQUÍ per veure DOCUMENT COMPRENSIU
 


Prem AQUÍ per veure MEMORIA (pàg. 1-30)
 


Prem AQUÍ per veure MEMORIA (pàg. 31-68)
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web