Divendres, 03 de Abril de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparència
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Comunicació
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Urbanisme
:: Normativa urbanística
:: 2016 - EXP. MODIFICACIO PUNTUAL PGOU (usos comercials en sòl urbà)
:: UA AC-1 - vials complementaris
:: Projecte de reparcel.lació del Pla UA24a "LOS CAMPETS". (Aprovació inicial)
:: Aprovació Inicial Text refòs Projecte urbanització U24a "Los Campets"
:: Passei Martítim i regeneració de la costa nord de les Cases
:: Aprovació Inicial del Pla especial d'Ampliació del Port de les Cases d'Alcanar
:: Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC)
:: Aprovació inicial MPPGOU ambit PP4
:: Aprovació inicial MPPGOU Els Josepetes
:: Cobriment zona esportiva Escola "Joan Bta. Serra"
:: Aprovació inicial Projecte de Rehabilitació del convent dels Josepets
:: Aprovació definitiva Projecte de rehabilitació dels Josepets
:: Concurs Mercat Municipal
:: Aprovació prèvia del projecte d'Urbanització Montsià-Mar
:: Mapa de capacitat acústica municipal
:: Subvencions actuacions PEIS 2014

  UA AC-1 - vials complementaris

UA AC-1 (PROLONGACIÓ AVD. CATALUNYA ) / VIALS COMPLEMENTÀRIS

 
1. OBJECTE DEL PROJECTE
 
Els objectius generals del projecte d'urbanització són els propis de l'ordenació d’una unitat d’actuació, és a dir:
 
- La connexió del sector amb les infraestructures viàries existents o previstes en el Pla General o en diferents projectes d'urbanització.
 
- Demolició i/o desviament de totes les infraestructures existents no adequades a les noves determinacions.
 
Més concretament el present projecte d’urbanització descriu les obres següents:
 
                - Enderrocs, moviments de terres i explanacions
                - Pavimentació de calçades i voreres
                - Xarxa de clavegueram     
                - Xarxa d’abastament d'aigua
                - Xarxa d’enllumenat públic
                - Xarxa elèctrica en baixa
                - Xarxa de telecomunicacions
                - Enjardinament i xarxa de reg
                - Mobiliari urbà
                - Senyalització horitzontal i vertical.
 
La finalitat és la de permetre la realització de les obres definides, després de la reglamentària tramitació administrativa del projecte.
 
2. SITUACIÓ ACTUAL
 
L’Avinguda de Catalunya és actualment un vial existent en part; l’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres d’urbanització de la seva prolongació en direcció est fins a la futura variant de la carretera TP-3318, dins de l’àmbit de la unitat d’actuació AC-1; així com les obres d’urbanització del Camí del Pou de la Verge dins d’aquesta mateixa unitat.
 
La part més occidental de la futura avinguda es clarament visible, ja que s’ha practicat una esbrossada del terreny; aquest sector però serà objecte del Projecte d’urbanització dels vials complementaris a la U.A.AC-1 d’Alcanar (Montsià).
 
A continuació i en direcció est trobem una zona erma amb vegetació baixa i a partir d’aquí diferents parcel·les, la major part limitades per murs de tancament. Aquest murs hauran de ser enderrocats.
 
Finalment arribem a la zona de connexió amb la variant a la carretera TP-3318 i el Camí del Pou de la Verge, just en aquesta zona existeix una nau o antiga granja que haurà de ser enderrocada.
 
El futur carrer del Camí del Pou de la Verge. Està actualment ocupat per la nau abans esmentada i, més al nord, l’actual Camí. Finalitza a la connexió amb la carretera TP-3318, però aquest últim tram és objecte del Projecte d’urbanització dels vials complementaris a la U.A.AC-1 d’Alcanar (Montsià).
 
Gairebé tot el traçat dels vials de la U.A. AC-1 es desenvolupa doncs per terrenys privats els propietaris dels quals, constituïts en junta de compensació, han cedit els terrenys corresponents a l’Ajuntament.
 
L’únic servei existent a la zona és l’elèctric, tant d’alta tensió com de baixa tensió, que haurà de ser soterrat durant les obres d’urbanització; tot i que queden fora de l’àmbit del present projecte.
 
Existeix també una sèquia de reg que serà desviada i entubada
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
 
Descriurem en aquest punt cada un dels elements que configuren el projecte d'urbanització.
 

SECCIONS

 
D'acord amb les seccions ja definides pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament d´ Alcanar, tenim una definició d'amplades de carrer que especifiquem a continuació:
 

CARRER

CALÇADA (m)
APARCAMENT (m)
VORERES (m)
Av. de Catalunya
3,3 + 3,3
2,2 + 2,2
3,5 + 3,5
Camí del Pou de la Verge
2,9 + 2,9
2,2 + 0
2 +2
 
Els vials descrits en aquest projecte d'urbanització per a la seva execució, tenen una superfície de  4918  m2 totals de calçada i de voreres.
 
L’Avinguda de Catalunya te una secció total de 18 m. Amb dos carrils de circulació de 3,3 m cadascun, voreres de 3,5 m d'amplada i aparcament a banda i banda d’amplada 2,2 m. L’amplada de les voreres permetrà la instal·lació d’arbrat.
 
A fi i efecte de permetre el trànsit de vehicles entre els vials projectats en el present projecte i la futura variant prevista al sud del municipi, cal la construcció d’una illeta elevada de forma ovalada, que conjuntament amb diverses zones delimitades mitjançant línies, permetran canalitzar el trànsit.
 
Les dimensions de la illeta són:
            Costat llarg:   20 m
            Costat curt:   10,20 m
            Radi:   5,10 m
 
També cal la construcció d’una zona d’enjardinament que actuarà com a límit entre la unitat d’actuació i la futura variant.
Aquesta zona tindrà forma trapezoidal amb el costat llarg de 24 m i el costat curt de 22 m
 
Per al dimensionament de la secció de ferm necessària:
-         es preveu una categoria d'esplanada (E2), es a dir amb un CBR > 10;
-          d’acord amb les dades d’edificabilitat facilitades per l’Ajuntament d’Alcanar es tracta d’un sector residencial d’aproximadament 315 habitatges, es tracta per tant d’una via tipus V3
 
Les recomanacions de seccions estructurals de ferms de nous sectors urbans presenten una secció basada en el manual francès SETRA que, d’acord amb la funcionalitat de la via i el tipus d’explanada descrits anteriorment, i per un paviment asfàltic, és la següent (3AB2):
-         capa d'aglomerat asfàltic de 10 cm,
-         capa de base granular de 20 cm, i
-         capa de subbase granular de 15 cm.
 
Així, la secció tipus per a l’Avinguda de Catalunya i el carrer del Camí del Pou de la Verge és de:
 
-         4 cm de capa de rodadura de mescla bituminosa D-12,
-         reg d’adherència,
-         6 cm de capa base de mescla bituminosa S-20,
-         reg d'imprimació ,
-         20 cm de base de tot-u artificial,
-         15 cm de sub-base de tot-u natural, i
-         material de terraplenat amb un gruix variable i segons es indicat als plànols.
 
A totes les calçades se’ls dóna un bombatge constant del  2%. Les voreres també tenen un pendent cap a la calçada del 1%.
Els canvis de rasant longitudinals s'enllacen mitjançant acords parabòlics.
Pel que fa a les voreres, es projecta una secció de panot de 40x40x3,8 cm segons model municipal sobre capa de morter, 10 cm de formigó HM-20.
La vorada, en tots els casos, serà prefabricada de formigó tipus C-10, exceptuant la que envolta la zona d’enjardinament que limita amb la futura circumval·lació; ja que en aquest cas es projecta que sigui vorada no remontable del tipus T-3.
Al costat de totes les vorades indicades es previst instal·lar una rigola de morter de dimensions 20x20x10 cm.
 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
 

El termini d’execució que es fixa per l’obra és de 3 mesos

 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web